Právo na odstúpenie od zmluvy

Inštrukcie na odstúpenie od zmluvy & Formulár na odstúpenie

A. Inštrukcie na odstúpenie od zmluvy

Úvod

Spotrebitelia, t.j. každá fyzická osoba, ktorá koná za účelmi, ktoré sú úplne alebo prevažne mimo rámec jej podnikania, obchodu, remesla alebo profesie, majú právo odstúpiť od zmluvy za nasledujúcich podmienok:

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do štrnástich dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch od dňa, kedy vy alebo tretia osoba, ktorú ste určili a ktorá nie je dopravcom, nadobudne fyzickú držbu tovaru.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy musíte nás (SYNTIOS Sp. z o.o., Przylep-Zakładowa 5, 66-015 Zielona Góra, Poľsko, Tel.: +48660473062, e-mail: [email protected]) informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom poslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie, ale nie je to povinné.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie postačí, ak odošlete svoju komunikáciu týkajúcu sa uplatnenia práva na odstúpenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia

Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli, ak ste si vybrali iný spôsob doručenia, než je najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a najneskôr do štrnástich dní od dňa, kedy sme boli informovaní o vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Prípadnú stratu hodnoty tovaru môžeme z vrátenia peňazí odpočítať, ak táto strata vznikla v dôsledku zbytočného manipulovania s tovarom z vašej strany. Vrátenie peňazí vykonáme rovnakým spôsobom platby, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom. Pri vrátení platby vám nevzniknú žiadne poplatky. S vyplácaním peňazí môžeme počkať, kým tovar nevrátite späť, alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám vrátite alebo odovzdáte bez zbytočného odkladu a v každom prípade nie neskôr ako štrnásť dní od dňa, kedy ste nás informovali o vašom odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Bezprostredné náklady na vrátenie tovaru ponesiete vy.

Ste zodpovedný len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s ním, ktorá je iná než nevyhnutná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru.

Výnimka a/alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie

Právo na odstúpenie neplatí pre zmluvy na dodávku tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo jasne osobne prispôsobeného.

B. Formulár na odstúpenie

Ak chcete odstúpiť od tejto zmluvy, vyplňte, prosím, tento formulár a odošlite ho.

SYNTIOS Sp. z o.o.
Przylep-Zakładowa 5
66-015 Zielona Góra
Poľsko

e-mail: [email protected]

Ja/My (*) týmto oznamujeme, že ja/my (*) odstupujem/odstupujeme (*) od mojej/našej (*) kúpnej zmluvy týkajúcej sa nasledujúcich tovarov (*) / na poskytovanie nasledujúcej služby (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté dňa (*) __________________

________________________________________________________
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov

________________________________________________________
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

________________________________________________________
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len ak je tento formulár oznámený na papieri)

_________________________
Dátum

(*) Vymazať, kde je to vhodné

To Top