Protection Des Données

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri návšteve našej webovej stránky môžete byť požiadaní o poskytnutie osobných údajov. Ďakujeme vám za dôveru a radi by sme vás informovali o používaní vašich údajov a vašich právach.

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV

Spoločnosť SYNTIOS sp. z o.o. dbá na ochranu súkromia a zaväzuje sa chrániť vaše osobné údaje. Informácie, ktoré nám poskytnete, používame na plnenie vašich požiadaviek a na zasielanie informácií, ktoré by vás mohli zaujímať.

Osobné údaje zhromaždené na našej stránke sa používajú na spracovanie objednávok a správu obchodných vzťahov (dodávky, faktúry, popredajný servis).

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS ÚDAJOV

Príjemcami vašich osobných údajov zhromaždených na našej webovej stránke sme v prvom rade my sami, a to na účely spracovania vašich objednávok a riadenia vzťahov so zákazníkmi.

Aby sme umožnili plnenie zmluvy medzi nami, odovzdávame údaje našim poskytovateľom platobných prostriedkov alebo zabezpečenia platieb, našim poskytovateľom doručovacích služieb a našim obchodným partnerom. Prenos osobných údajov týmto poskytovateľom služieb sa uskutočňuje len v súvislosti s nevyhnutným plnením zmluvy.

Spoločnosť SYNTIOS sp. z o.o. nebude vymieňať, predávať ani poskytovať vaše osobné údaje iným spoločnostiam, ako sú spoločnosti patriace do jej skupiny, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Vaše osobné údaje budú spravidla uložené v databázach spoločnosti SYNTIOS sp. z o.o..

INTEGRÁCIA DÔVERYHODNÝCH OBCHODOV TRUSTBADGE

Odznak dôveryhodnosti Trusted Shops je na tejto stránke vložený s cieľom zobraziť našu značku Trusted shops a tiež ponúknuť kupujúcim produkty Trusted shops po uskutočnení objednávky.

Tieto operácie slúžia na ochranu našich nadradených oprávnených záujmov v oblasti optimálneho marketingu našich produktov v kontexte rovnováhy záujmov. Odznak Trustbadge a súvisiace služby ponúka spoločnosť Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnom.

Keď navštívite Trustbadge, webový server automaticky uloží "súbor protokolu", ktorý obsahuje napríklad názov požadovaného súboru, vašu IP adresu, dátum a čas návštevy, objem prenesených údajov a poskytovateľa internetových služieb, ktorý žiadosť podal (prístupové údaje). Tieto prístupové údaje sa nevyhodnocujú a automaticky sa vymažú najneskôr osem dní po skončení vašej návštevy.

Ostatné osobné údaje sa spoločnosti Trusted Shops odovzdávajú len vtedy, ak ste sa rozhodli používať produkty Trusted Shops po zadaní objednávky alebo ak ste sa už zaregistrovali na ich používanie. V tomto prípade platí zmluvná dohoda medzi vami a spoločnosťou Trusted Shops. Na tejto stránke je vložený odznak dôveryhodných obchodov, ktorý zobrazuje všetky zozbierané recenzie.

Ochrana kupujúceho v dôveryhodných obchodoch: Ak sa rozhodnete prihlásiť k ochrane kupujúceho, vaše osobné údaje budú odovzdané dôveryhodným obchodom. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany údajov spoločnosti Trusted Shops.

Odosielanie informačného bulletinu

Vašu e-mailovú adresu používame na zasielanie noviniek. Právnym základom tohto spracovania je váš výslovný súhlas. Ak si neželáte dostávať ďalšie obchodné informácie e-mailom, môžete nám to kedykoľvek oznámiť jedným z nasledujúcich spôsobov

kliknutím na odkaz na odhlásenie v každom e-maile.

VAŠE PRÁVA

Máte právo bezplatne získať informácie o svojich osobných údajoch uložených u nás a v prípade potreby požiadať o opravu, obmedzenie spracovania, prenosnosť údajov alebo ich vymazanie.

Ako dotknutá osoba, ktorej sa spracúvajú osobné údaje, máte tieto práva: Podľa článku 15 GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Podľa článku 16 GDPR máte právo čo najskôr opraviť nepresné osobné údaje. Máte právo požiadať o doplnenie týchto údajov.

Podľa článku 17 GDPR máte právo na vymazanie osobných údajov, ak spracúvanie nie je potrebné na - výkon práva na slobodu prejavu a informácií - splnenie zákonnej povinnosti - dôvod verejného záujmu - určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Podľa článku 18 GDPR máte právo obmedziť spracovanie v prípadoch, keď: - spochybňujete presnosť údajov - spracovanie údajov je nezákonné, ale namietate proti ich vymazaniu - vaše údaje už nepotrebujeme, ale sú stále potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Podľa článku 21 GDPR máte právo namietať proti spracovaniu údajov. Podľa článku 20 GDPR máte právo na získanie svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (právo na prenosnosť údajov),
Podľa článku 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracovania alebo používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akékoľvek otázky, žiadosti o opravu, blokovanie alebo vymazanie údajov, alebo ak chcete odvolať svoj súhlas alebo namietať proti konkrétnemu použitiu údajov, obráťte sa na túto osobu (kontaktné údaje nájdete tu: Kontakt).

COOKIES

Naša webová stránka používa súbory cookie. Ide o malé textové súbory uložené na pevnom disku. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov na optimalizovanej prezentácii našej ponuky, ktoré majú prednosť pri vyvažovaní príslušných záujmov strán. Súbory cookie používané na našej webovej stránke nám umožňujú ponúkať vám nasledujúce služby: [...]. Tu uveďte účel súborov cookie, ktoré používate, napríklad: zoznam želaní, porovnávacia funkcia, uloženie košíka, identifikácia pri novej návšteve, zapamätanie konzultácií, personalizácia obchodných ponúk, ktoré vám navrhujeme podľa histórie prehliadania atď.

 

Väčšina súborov cookie je určená na umožnenie alebo uľahčenie vášho prehliadania a je potrebná na prevádzku nášho online obchodu. Používanie súborov cookie, či už našich vlastných alebo tretích strán, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné na prevádzku stránky, si vyžaduje váš výslovný súhlas.

Keď prídete na našu stránku, prostredníctvom bannera na našej domovskej stránke získame váš výslovný súhlas s uložením určitých súborov cookie na vašom termináli (napr. reklamné súbory cookie, súbory cookie na meranie sledovanosti, súbory cookie sociálnych sietí).

Svoj súhlas alebo nesúhlas s používaním súborov cookie môžete vyjadriť vhodným nastavením svojho pripojovacieho zariadenia. Každý prehliadač sa líši spôsobom, akým spracúva nastavenia súborov cookie. Pozrite si používateľskú príručku svojho prehliadača.

Odmietnutie prijatia súborov cookie môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

PRÁVO NA NÁMIETKU

Pokiaľ spracúvame osobné údaje, ako je vysvetlené vyššie, aby sme zabezpečili naše oprávnené záujmy, ktoré majú prednosť pri vyvažovaní príslušných záujmov strán, môžete vzniesť námietku proti takémuto spracúvaniu s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa spracovanie vykonáva na účely priameho marketingu, môžete toto právo kedykoľvek uplatniť, ako je uvedené vyššie. Ak sa spracúvanie vykonáva na iné účely, máte právo namietať len z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie.

Po uplatnení práva na námietku nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na takéto spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak je spracúvanie spojené s uplatňovaním, výkonom alebo obhajobou zákonných práv.

To neplatí, ak sa spracovanie vykonáva na účely priameho marketingu. Vaše osobné údaje potom už nebudeme na tento účel spracúvať.

 

To Top